Võlgniku sissetuleku arestimise skeem

Võlgniku sissetuleku arestimise skeemi täitmine:


1. Sisestage kollase taustaga lahtritesse teadaolevad andmed.


2. Lugege punasest lahtrist tulemus, mida võib arestida.


3. Kirjutamiseks on avatud vaid kollased lahtrid.

Juhend

Elatise nõue

Võlgniku brutosissetulek

Maksuvaba tulu

Töötuskindlustusmakse (1,6%)

Kohustuslik kogumispension (kuni 3%)

Tulumaks (20%)

Võlgnikule väljamakstav (neto)osa

Võlgniku ülalpeetavate arv

Töötasu alammäär

Mittearestitav osa

Arestitav osa

Viiekordne alammäär

arestitav osa - viiekordne alammäär

2/3 kuni viiekordsele alammäärale vastavast summast

Võimalik maksimaalne arestitav summa

2/3 sissetulekust

Kohtutäiturile kantav summa kokkuSkeem on koostatud täitemenetluse seadustiku § 132 sätete loogika alusel.

Skeem

Arvutusprotsessi käigus arvestatakse kahe komakohaga (st ülejäänud ümardatakse exceli matemaatikareeglite järgi), seetõttu võib kalkulaatoril saadav tulemus erineda selle skeemi tulemustest.

Märkus

Lahtrisse "Töötasu alammäär" tuleb sisestada Vabariigi Valitsuse poolt igaks aastaks kinnitatud summa. Kuna täitemenetluses on töötasu alammäära näol tegemist arvnäitajaga, ei tohi seda muuta või teisendada. Vastasel juhul on skeemi tulemuseks ebakorrektsed andmed.


Lahtrisse "Võlgniku (neto)sissetulek" tuleb sisestada võlgniku töötasu peale seadusega kehtestatud maksude mahaarvamist. Täpsema info tarbeks vaadake täitemenetluse seadustiku paragrahve 130…136

Selgitused