EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Täitemenetluse alustamine ja alustamise eeldused.

Täitemenetluse alustamiseks tuleb sissenõudjal esitada enda valitud täiturile täitmisavaldus ning täitedokument.

Täitedokumentide loetelu on sätestatud TMS §-s 2.


Täitemenetluse alustamise eeldused

  1. Dokument või lahend, millest nõue tuleneb, on TMS §-s 2 loetletud täitedokument.

  2. Täitedokument on algdokumendi kujul. Kohtutäiturile tuleb esitada täitedokumendi originaal või notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud koopia. Kohtuotsused ja väärteootsused esitatakse kohtu või menetleja kinnitatud ärakirjana.

  3. Osa täitedokumente võetakse täitmisele, kui nad on jõustunud, st neile peab olema lisatud jõustumismärge. Täitmisele võetakse jõustunud kohtulahend ning töövaidluskomisjoni, üürikomisjoni ja liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus, millel on jõustumismärge. Viivitamata täidetavale lahendile jõustumismärget ei lisata (TMS § 12 lg 1). Pärast lahendi jõustumist lisab jõustumismärke vastavalt kas kohus, töövaidluskomisjon, üürikomisjon või liikluskindlustuskomisjon (TMS § 12 lg 2). Viivitamata tuleb täita kohtumäärus (TsMS § 467 lg 5) ja maksekäsk (TsMS § 489 lg 7). Teised lahendid tuleb viivitamatult täita siis, kui selle kohta on otsuse resolutsioonis märge.

  4. Võlgniku elu- või asukoht või vara asuvad Eesti Vabariigis. Kohtutäitur teeb täitetoiminguid üksnes Eesti Vabariigi territooriumil. Välisriigis toimuvale täitemenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus täitemenetlus toimub. Välisriigis täitedokumendi täitmiseks vajaliku teabe saamiseks tuleb isikul pöörduda Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi poole (TMS § 4 lg 4).

  5. Kohtutäituri valimisel tuleb arvestada asjaoluga, et täitemenetluse toiminguid saab teha täitur, kelle justiitsministri määrusega määratud tööpiirkonnas on võlgniku elu- või asukoht või kelle tööpiirkonnas asub võlgniku vara (TMS § 4 lg 1). Tallinna kohtutäitur saab nõuet täita, kui võlgniku elu- või asukoht on Harjumaal või võlgniku vara asub Harjumaal. Kohtutäiturid ning nende tööpiirkonnad on välja toodud aadressil http://www.just.ee/4263.

  6. Juhul kui dokumendid edastab sissenõudja lepinguline esindaja, tuleb täiturile koos täitmisavaldusega esitada ka esindusõigust tõendav volikiri. Seadusliku esindaja volitust kontrollib täitur ise.

  7. Kui täitmisdokumendi esitab sissenõudja õigusjärglane (nt nõuete loovutamise korral), siis tuleb täiturile täitmisavalduse esitamisel õigusjärglust tõendada (õigusjärgluse tõendamise kohta vt allpool).

  8. Kui täitedokumendis sisalduva nõude sissenõutavaks muutumine sõltub tähtaja möödumisest või tähtpäeva või tingimuse saabumisest, võib täitetoimingutega alustada pärast selle tähtaja lõppemist või tähtpäeva või tingimuse saabumist (TMS § 19 lg 1). Tingimuse saabumist tuleb kohtutäiturile tõendada kirjalike dokumentidega (TMS § 19 lg 2).

  9. Kui täitemenetlus sõltub sissenõudja tagatisest, võib täitemenetlust alustada üksnes juhul, kui tagatise andmist (nt raha kohtu deposiiti kandmist) tõendab kirjalik dokument ja dokumendi ärakiri on võlgnikule kätte toimetatud või toimetatakse kätte koos täitmisteatega (TMS § 20).

  10. Kui täitedokumendi täitmine sõltub sissenõudja kohustuse samaaegsest täitmisest võlgnikule, ei või kohtutäitur täitemenetlust alustada enne, kui sissenõudja kohustus on täidetud või kui sissenõudja või kohtutäitur on võlgnikule pakkunud sissenõudja kohustuse täitmist ja võlgnik on alusetult keeldunud täitmist vastu võtmast või muul põhjusel täitmise vastuvõtmisega viivitanud (TMS § 21 lg 1). Täitmist ei ole vaja pakkuda, kui sissenõudja esitab kirjaliku dokumendi selle kohta, et sissenõudja kohustus on täidetud või et võlgnik täitmise vastuvõtmisega viivitab, ja dokumendi ärakiri on võlgnikule edastatud või edastatakse koos täitmisteatega (TMS § 21 lg 2).


 

 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.