EST | RUS | ENG 

Avaleht
Enampakkumised
Sisukord
Üldinfo

Täitmisavaldus
Abiks täitemenetluses
Korduma kippuvad küsimused
Kasulikud viited ja lingid
Õigusalased materjalid


Büroo on avatud
E, K kl 13 - 17
T, N, R kl 9 - 13
Kentmanni 22-12
Tallinn 10116
Eesti
tel: +372 662 6666, +372 653 1111
faks: +372 662 6667, +372 661 1110
mati.roodes@taitur.just.ee
   
 
Võlgniku õigused ja kohustused täitemenetluses.

  Võlgnikul on õigus:
 1. esitada hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks TMS-is ettenähtud korras (TMS § 221 lg 1). Hagi võib esitada kuni täitemenetluse lõpuni, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast täitmisteate kättetoimetamist (TMS § 221 lg 3);

 2. tutvuda täitetoimikuga ning saada sellest ärakirju ja õiendeid (TMS § 35 lg 1);

 3. taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist täitedokumendi esitamise tõttu (TMS §24 lg3 p5);

 4. esitada kohtule täitemenetluse peatamise või täitmise pikendamise või ajatamise avaldus, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane (TMS § 45);

 5. esitada kohtutäiturile täitemenetluse peatamise avaldus:
  5.1 võlgniku piiratult teovõimeliseks muutumisel kuni talle eestkostja määramiseni (TMS § 46 lg 1 p 5);
  5.2 võlgniku abikaasa või otseses ülenevas või alanevas liinis sugulase või õe või venna surma puhul avalduse laekumise kuupäevast alates 30 päevaks (TMS § 46 lg 1 p 6);
  5.3 kohtutäituri tegevuse peale kaebuse esitamisel (TMS § 46 lg 2 p 1);
  5.4 võlgniku raskesti haigestumise või talle statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise puhul (TMS § 46 lg 2 p 2);
  5.5 võlgniku kaitsejõudude ajateenistuses või õppekogunemisel viibimise puhul (TMS § 46 lg 2 p 3);

 6. esitada kohtutäituri otsuse või tegevuse peale kohtutäiturile kaebus kümne päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Menetlusosalise puudumine toimingult ei takista kaebuse läbivaatamist (TMS § 217);

 7. esitada kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebus maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma enne kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (TMS § 218);

 8. nõuda sissenõudjalt tasutud täitekulude tagastamist, kui sundtäitmise aluseks olev täitedokument on tühistatud. Täitedokumendiks on sel juhul tühistav kohtulahend või kohtuvälise menetleja lahend ja kohtutäituri otsus kulude kohta (TMS § 42).


  Võlgnikul on kohustus:
 1. esitada kohtutäituri nõudmisel isikut tõendav dokument (TMS § 26 lg 1);

 2. esitada kohtutäiturile rahatrahvi tasumise kohta maksedokument (TMS § 200 lg 1);

 3. esitada kohtutäiturile tema nõudmisel täitemenetluseks vajalikku suulist ja kirjalikku teavet ning ette näidata vajalik dokument või muu ese (TMS § 26 lg 1);

 4. tasuda täitekulud, mille nõuab võlgnikult sisse täitekulude otsuse alusel kohtutäitur (TMS § 38 lg-d 1 ja 2);

 5. anda kohtutäiturile oma vara kohta teavet, mida kohtutäitur täitemenetluse tõttu vajab (TMS § 59 lg 1). Muu hulgas on võlgnik kohustatud teatama, kui tema nimele registreeritud vallas- või kinnisvara kuulub ühisvara hulka;

 6. esitada kohtutäituri nõudel oma vara ja kohustuste nimekiri (TMS § 60 lg 1);

 7. teha täitedokumendis ettenähtud toiming, taluda toimingut või hoiduda toimingust, vastasel juhul teeb kohtutäitur sissenõudja avalduse alusel kohtule ettepaneku võlgnikku trahvida (TMS § 183 lg 1).

 8.  


 
© 2009-2011 Kõik õigused kaitstud.